ოჯახის გამოწვევების მიმოხილვა

Click on the icons or link to watch a short view

იპოვე შენი გამოწვევა!

გამოიყენეთ ფილტრები, რომ სწრაფად იპოვოთ სწორი გამოწვევა.

Level

The level (A1, A2, B1, B2, C1) indicates the teaching level for which these challenges have been developed:

A1 – primary level
A2 – secondary level I
B1 and B2– secondary level II
C1 – transition from secondary level II to tertiary level

Generally, each level builds on the preceding level. In order to select the right teaching material, however, you will need to take into consideration your students’ individual level of development. Please make sure you also look at the teaching material of the preceding and following levels!

Duration

The implementation of a challenge may take between 2 periods and an entire school year. To provide orientation we have categorised our challenges as short, medium or long. You will find the exact number of periods required for a specific challenge in the teacher materials.

Focus Area

All challenges are grouped in themes (e. g. language, economics or personal development) according to their content. Some challenges cover several themes.

Challenge

Each challenge belongs to a challenge family which has its own icon and a colour code that corresponds to one of the TRIO areas. A challenge family comprises several challenges on different competence levels.

Reset filters

Click here to return to the unfiltered overview of all challenges.

1 out of 49 challenges found

How do I search my results?

The filters use specific information to select the relevant challenges. Click on the challenge that interests you to view all details and download the materials.

Color

The colour codes tell you on which area of the TRIO Model for Entrepreneurship Education the challenge focuses. Yellow stands for Core Entrepreneurial Education, pink for Entrepreneurial Culture and green for Entrepreneurial Civic Education.

Dots

The levels (A1, A2, B1, B2, C1) displayed in the header indicate the teaching levels for which this particular challenge has been developed.

Tags

The tags contain your filter settings and provide an informative overview of all aspects of the challenge.

Idea Challenge
A1A2C1

Design Thinking challenge

I can develop an idea and do work on implementing it

Challenge family

The name of the challenge family given in bold text in the header indicates to which family this particular challenge belongs. A challenge family comprises various challenges on different levels.

Challenge name

The challenge name (e. g. Design Thinking) is the unique challenge title.

Challenge goal

Each challenge family comes with a core competence that is trained with each challenge of this family.

ძირითადი სამეწარმეო განათლება

მოიცავს სამეწარმეო აზროვნებისა და მოქმედების ძირითად კვალიფიკაციას: ორიგინალური ინოვაციური იდეების შემუშავებას და მათი შემოქმედებით და სტრუქტურულად განხორციელებას.

 
No resuls in this area.

სამეწარმეო კულტურა

ნიშნავს პიროვნულ განვითარებას: საკუთარი თავის ინიციატივის გამოვლენა, საკუთარი თავის რწმენა, ემპათიური და გუნდზე ორიენტირებული მოქმედება და საკუთარი თავის და სხვების გაძლიერება.

Open Door Challenge
B2

Networking with parents and the school environment

I can network with others.

  • დონე B2
  • ენა
  • პიროვნული განვითარება
  • საშუალო

სამეწარმეო სამოქალაქო განათლება

ეხება თქვენი, როგორც მოქალაქის, სოციალური კომპეტენციის პოპულარიზაციას: საკუთარ თავზე, სხვებზე და გარემოზე პასუხისმგებლობის აღებას.

 
No resuls in this area.